FRAS-doktoranderna

Den 27 augusti deltog FRAS-doktoranderna på en exkursion anordnad av Västra Sveriges Skogsvårdsförbund för deras medlemmar samt Skogssällskapet.

Ett referat från exkursionen finns att läsa om här:

https://www.slu.se/institutioner/sydsvensk-skogsvetenskap/samverkan/FRAS/nyheter-och-publikationer/uppskattad-exkursion-i-floda/

Fyra av doktorandernas projekt går också att läsa om i Västra Sveriges Skogsvårdsförbunds Årsskrift 2020. Se Nyheter och publikationer: 

https://www.slu.se/institutioner/sydsvensk-skogsvetenskap/samverkan/FRAS/nyheter-och-publikationer/

 

_________________________________________________________________________

 

Förbundet ger årligen ut ekonomiska anslag till skogsforskning för att gynna det sydsvenska skogsbruket

 

Forskningsprojekt - Framtidens skogsskötsel i södra Sverige

 

Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS) är ett gemensamt forskningsprogram för Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk. FRAS vill bidra till att vidareutveckla skogsskötseln i södra Sverige och anpassa skogsskötseln till dagens och framtidens behov och förutsättningar. Detta kommer att ske i nära samarbete med skogsnäringen i regionen. En dialog kommer också att föras med andra intressenter som berörs av skogsbruket för att fånga skogens alla nyttor.

Programmet kommer att kretsa kring ett antal doktorandprojekt som är inriktade på olika faser i skötseln. Detta för att skapa ett helhetsgrepp kring skogsvårdskedjan, från föryngring till avverkningsmoget bestånd. Programperioden kommer att vara under åren 2018 – 2021.

De sex forskningsprojekten är: 1) Föryngring av tall i södra Sverige, 2) Smarta föryngringar, 3) Röjningsmodeller för variationsrikt skogsbruk, 4) Gallring och naturhänsyn, 5) Effektivare beståndsbehandling och 6) Skötsel och virkeskvalitet i blandbestånd.

I programmet finns en ledningsgrupp bestående av representanter från skogsnäringen och programledningen. Ledningsgruppen har till ansvar att säkerställa att forskningsprojekten har högsta möjliga relevans. För att säkerställa programmets relevans mot det omgivande samhället finns också en referensgrupp bestående av representanter från olika organisationer med anknytning till skog.

 

Anslagsgivare till FRAS projektet

VSSF stödjer forskningsprojektet med 25 000 kr/år, totalt 100 000 kr. Övriga anslagsgivare är Södra Skogsägarna, Stiftelsen Skogssällskapet, Sveaskog AB, Stiftelsen Seydlitz MP bolagen, Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen, Vida AB, Egendomsnämnden i Växjö Stift, Häradsmarken AB, Egendomsnämnden i Linköpings Stift, Boxholms Skogar AB, Skara Stift Prästlönetillgångar, Göteborgs Stifts Prästlönetillgångar, Lund Stifts Prästlönetillgångar.     

Se länk till projektet:

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/framtidens-skogsskotsel-i-sodra-sverige/

https://www.slu.se/institutioner/sydsvensk-skogsvetenskap/samverkan/FRAS/

https://www.skogforsk.se/nyheter/2017/storsatsning-pa-sydsvensk-skog/

 

Fras Nyheter

 

Den 6 februari hölls en spännande dag med den senaste forskningen kring digitala verktyg i skogen. Vad har vi för möjligheter, hur ser behoven ut och vad gör vi åt saken?

Läs mer;  https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/2/nyhet-skogens-digitala-verktyg/

 

 

Workshops är en del av temaforskningsprogrammet FRAS, forskarskolan BECFOR samt SLU, med syfte att öka samarbetet och kommunikationen mellan doktorander och skogsindustrin och dess intressenter. 

Nedan följer aktuellt program.

Nyhetsbrev från SLU 201805

Grupper av björk bland granen.
Där granplantorna har problem att överleva är det bättre att ge björken chansen.